خوابگرد قدیم

کانادا جای تو نیست

۲۳ تیر ۱۳۹۱

مجموعه‌داستان فرشته توانگرکتاب «کانادا جای تو نیست» پنجمیــــن کـتاب فرشته توانگر اسـت که به تازگی منتشر شده است. کتاب دلنشین و سخت صادقانه است. نثری روان دارد و قصـــه‌هایی از دل هر روز زندگــی مکانیکی و شــهری ما، امـا پـر از رگـه‌های درخشــان نبوغ.

داستـــان «جنگ من» را از ایــن مجموعــه بیــش از همــه دوســت داشتــم و خوانــدن این مجموــعه را به دوســتان توصیه می‌کنم. میترا معینی

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top