خوابگرد قدیم

صائبانه

۳۰ مهر ۱۳۹۱

اظهـار عجـز پیـش ستـمگر روا مـدار
اشکِ کباب باعثِ طغیان آتش است!

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top