خوابگرد قدیم

روزهایی که در باب «تفعیل» صرف می‌شوند!

۱۱ مرداد ۱۳۸۸

تحریم: حرام کردن
تردید: دو دل کردن
تشویق: به شوق افکندن
تمهید: فراهم کردن
تعجیل: شتاب کردن
تجمیع: گرد آوردن
ترجیح: برتری داشتن
تقسیم: توزیع کردن
تقلیب: وارونه کردن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تزویر: فریب دادن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تحقیر: خوار کردن و کوچک شمردن
تضییق: تنگ گرفتن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تحریک: جنبانیدن
تهدید: ترسانیدن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تضریب: زدن کسی را
تکبیر: الله اکبر گفتن
تقتیل: بسیار کشتن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تعزیر: گوشمالی دادن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تقریر: به اقرار آوردن
تکبیر: الله اکبر گفتن
تنفیذ: اجرا کردن فرمان
تکبیر: الله اکبر گفتن
تحلیف: سوگند دادن
تکبیر: الله اکبر گفتن

ادامه دارد

این مطالب را هم خوانده‌اید؟

بدون نظر

شما هم نظرتان را بنویسید

Back to Top